सामाजिक न्याय विभाग ,महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय विभाग ,महाराष्ट्र शासन


महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभागाची अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी "रमाई आवास (घरकुल) योजना"

सुचना

लातूर शहर महानगर पालिका , लातूर यांच्या अधिकृत रमाई आवास योजना च्या वेबपोर्टल वर आपले स्वागत आहे.


जाती निहाय प्राप्त /मंजूर अर्ज संख्या

वार्डनिहाय प्राप्त /मंजूर अर्ज संख्या